Czwartek, 23 Marca 2023
Nawigacja
Strona główna
Klub informacje
Kalendarium
Nasze bannerki

Galeria zdjęć

Polski Związek Badmintona
Badminton World
Badminton Europe

Polacy za granicą

Lista newsów
Kontakt
Szukaj

Login
Sekcja badmintona
Treningi dla dzieci
Amatorzy
Sekcja brydża
Informacje
Badminton w Płocku
MKS MDK
UKS 70
Losowa Fotka
Klub informacje
Klub Sportowy Masovia

09-402 Płock
ul. Wiatraki 32

preferowany kontakt email: klub@ksmasovia.pl
kontakt telefoniczny: 889 141 560 - Magdalena Gronkiewicz

Zarząd Klubu

Prezes - Magdalena Gronkiewicz
Wiceprezes - Jarosław Gomoła
Członek zarządu - Monika Bieńkowska
Członek zarządu - Krzysztof Augustyn

NIP - 774 23 55 995
Regon: 004730050
KRS: 0000126420
Konto bankowe: Credit Agricole 17 1940 1076 3081 0596 0000 0000

Statut


 

 

 

S T A T U T

 

Klubu Sportowego „Masovia”

 

W Płocku

 

 

 

 

 

Tekst jednolity uchwalony przez Walne Zebranie Członków Klubu

w dniu 27 czerwca 2015 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O Z D Z I A Ł I

Postanowienia ogólne

(nazwa, teren działania, cele, charakter prawny)

 

 

§ 1

 

Stowarzyszenie o nazwie:

Klub Sportowy „Masovia” w Płocku w skrócie KS Masovia Płock, zwane dalej KLUBEM jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym Stowarzyszeniem .

 

§ 2

Siedzibą Klubu jest miasto Płock.

Terenem działalności Klubu jest miasto Płock i województwo mazowieckie.

 

 

 

§ 3

1. Klub jest Stowarzyszeniem pożytku publicznego i działa na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. , ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. , ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz własnym statucie.

2. Klub jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 5

Klub może być członkiem innych organizacji o podobnym celu działania.

 

§ 6

 

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

R O Z D Z I A Ł II

Cele i środki działania

§ 7

 

Celem Klubu jest podejmowanie działań na rzecz:

1) rozwijania i propagowania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

2) wytwarzania atmosfery zaufania i szacunku do sportu, 3) upowszechniania współzawodnictwa sportowego oraz szeroko pojętego wychowania przez sport, 4) pomocy społecznej, pomocy rodzinie oraz integracji społecznej,

5) ochrony i promocji zdrowia,

6) wspierania i aktywizacji osób niepełnosprawnych

7) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

8) wypoczynku dzieci i młodzieży

9) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

§ 8

Klub z zachowaniem przepisów prawa realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

 

1. Stwarzanie warunków do udziału zawodników poszczególnych sekcji w krajowym systemie rozgrywek w grach zespołowych i sportach indywidualnych w kategoriach wiekowych dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Zabezpieczanie warunków do podnoszenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez organizowanie szkolenia, treningów i zawodów sportowych zgodnie z wymogami poszczególnych dyscyplin sportowych.

3. Współpracę ze szkołami i opiekunami prawnymi.

4. Współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

5.Organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz innych osób.

6. Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej

nad członkami Klubu.

7. Organizowanie pokazów i zawodów.

8. Udział w imprezach zagranicznych i krajowych.

9. Inne działania realizujące cele statutowe.

§ 8a

Klub z zachowaniem przepisów prawa realizuje swoje cele poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego:

1. Stwarzanie warunków do udziału zawodników poszczególnych sekcji w krajowym systemie rozgrywek w grach zespołowych i sportach indywidualnych w kategoriach wiekowych dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Zabezpieczanie warunków do podnoszenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez organizowanie szkolenia, treningów i zawodów sportowych zgodnie z wymogami poszczególnych dyscyplin sportowych.

3. Organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz innych osób.

4. Organizowanie pokazów i zawodów.

5. Udział w imprezach zagranicznych i krajowych.

6. Inne działania realizujące cele statutowe.

§ 9

Realizując swoje cele klub zasadniczo opiera się na społecznej pracy członków. Do prowadzenia biura i realizacji celów statutowych może jednak zatrudniać pracowników.

 

 

 

 

R O Z D Z I A Ł III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

 

 

§ 10

1.Przyjęcie na członka Klubu następuje na podstawie pisemnej deklaracji.

 

2.Członkowie dzielą się na zwyczajnych i wspierających .

 

3.Członkami zwyczajnymi mogą być

a) osoby fizyczne, pełnoletnie, z pełna zdolnością do czynności prawnych: trenerzy, działacze, rodzice zawodników należących do Klubu, zawodnicy po ukończeniu 18 roku życia. W/w opłacają regularnie składki członkowskie.

b) osoby niepełnoletnie w wieku 16 – 18 lat, mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych , przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji

c) osoby małoletnie poniżej 16 roku życia - za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych .

4.Członek zwyczajny nabywa czynne i bierne prawa wyborcze po upływie jednego roku przynależności do Klubu.

 

5.Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia.

Godność członka wspierającego Klubu nadaje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji – zgłoszenia na okres swojej kadencji.

 

 

 

§ 11

1.Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) pełnoletni - uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym, mogą wybierać i być wybierani do władz klubu.

b) niepełnoletni w wieku 16-18 lat korzystać z czynnego i
biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Klubu
większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. c)małoletni w wieku poniżej 16 lat bez prawa głosowania na Walnym Zebraniu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego. Nie mogą być także wybierani do władz.

 

2.Członkowie Klubu zobowiązani są:

a) swoją postawą i aktywnym działaniem przyczyniać się do podnoszenia poziomu sportowego Klubu

b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i przepisów w zakresie uprawiania sportu i kultury fizycznej

c)dbać o dobre imię Klubu

d)regularnie opłacać składki

3.Członkowie wspierający posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych.

 

§ 12

Skreślenie z listy członków Klubu następuje przez:

1.Rezygnacją pisemną złożoną na ręce Zarządu.

2.Wykluczenie przez Zarząd:

a)za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Klubu,

b nieuzasadniony brak zaangażowania w prace Klubu),

c)zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez rok,

d) w wyniku utraty praw publicznych lub śmierci członka,

e) dyscyplinarnie za rażące naruszenie regulaminu sekcji

3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członków, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od doręczenia Uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

R O Z D Z I A Ł IV

Władze Klubu

 

 

§ 13

Władzami Klubu są;

1. Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd Klubu.

3. Komisja Rewizyjna.

§14

Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.

§ 15

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania jeśli dalsze postanowienie Statutu nie stanowi inaczej.

 

 

§ 16

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.

1. Walne Zebranie może być: sprawozdawcze, sprawozdawczo – wyborcze lub nadzwyczajne. Zebranie Sprawozdawcze zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwołuje Zarząd co cztery lata, przed upływem kadencji ustępującego Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy oraz, na wniosek: Komisji Rewizyjnej lub co najmniej ½ ogólnej liczby członków Klubu. Komisja Rewizyjna ma również prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Zarząd powiadamia członków o Walnym Zebraniu listami poleconymi lub w każdy inny sposób co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

2. Walne zebranie obraduje niezależnie od ilości uprawnionych osób.

3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Klubu oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i komisji Rewizyjnej

b) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania

c) wybór Prezesa, członków zarządu i Komisji Rewizyjnej.

d) uchwalanie zmian Statutu

e) rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Zarządu

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Klubu

g) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu

5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków.

6. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Klubu wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania.

 

 

§ 17

1. Zarząd składa się z od trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Zarząd składa się z Prezesa, 1 – 2 wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu

3. Zarząd konstytuuje się podczas Walnego Zebrania.

4. Do kompetencji Zarządu należy:

a) uzupełnianie składu Zarządu

b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działania w jego imieniu

c) kierowanie bieżącą pracą Klubu

d) zwoływanie Walnego Zebrania

e) ustalanie wysokości składek członkowskich

f) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Klub sekcji sportowych

§ 18

Tryb pracy Zarządu:

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Termin i miejsce oraz porządek dzienny ustala Prezes lub w jego zastępstwie jeden z wiceprezesów.

2. Sekretarz zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pisemnej.

3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele zainteresowanych władz oraz inne zaproszone osoby.

§ 19

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie członków.

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i pozostałych członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

a) kontrola bieżącej pracy Klubu

b) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania

d) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu

§ 20

W razie zmniejszenia się składu władz Klubu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze uchwały organu, w którym wakat wystąpił .

Uzupełnienia dokonują pozostali członkowie organu tj. Zarządu, Komisji rewizyjnej, którego skład uległ zmniejszeniu. W drodze głosowania liczba członków władz z osobami dokooptowanymi nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§ 21

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu. Każdy członek Komisji Rewizyjnej składa w tej sprawie stosowne oświadczenie.

2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą by osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej. Każdy członek Komisji składa w tej sprawie oświadczenie.

§ 22

1. Dla realizacji swych podstawowych zadań – rozwijanie zainteresowań i poziomu sportowego utalentowanej młodzieży, Klub powołuje sekcje sportowe i rekreacyjne.

2. Zadaniem sekcji jest realizowanie wszystkich zadań Klubu.

3. Sekcją kieruje trener – koordynator wybrany spośród trenerów danej sekcji.

4. Szczegółowy zakres obowiązków trenera, instruktora zatrudnionego w Klubie regulują przepisy państwowe oraz wytyczne władz nadrzędnych.

 

 

 

 

R O Z D Z I A Ł VI

Majątek Klubu

 

 

§ 23

1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Klubu zarządza Zarząd. 3. Do reprezentowania Klubu oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 23a.

Rok obrachunkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości.

 

 

 

 

 

§ 24

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 

R O Z D Z I A Ł VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

 

 

§ 25

1. Klub rozwiązuje się na podstawie Uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

 

 

 

 

 

 

 

R O Z D Z I A Ł VIII

Postanowienia końcowe.

 

§ 26

 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Statutu, zastosowanie mają ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

 

Niniejszy tekst jednolity Statutu został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Klubu w dniu 5 czerwca 2013 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 


Wspierają nas

Polecamy